+32 (0) 475 46 17 57 vicky@deskdrive.com

PRIVACYVERKLARING DESKDRIVE

 1. Waarom deze Privacyverklaring?

DESKDRIVE hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn alle soorten data die toelaten een natuurlijke persoon op rechtstreeks of onrechtstreekse wijze te identificeren. Het volstaat dat deze data het mogelijk maakt een (rechtstreekse of onrechtstreekse) link te leggen met één of meer data en een natuurlijke persoon.

DESKDRIVE spant zich in opdat uw persoonlijke gegevens geheim blijven en slechts gebruikt worden voor de specifieke doeleinden die in lijn liggen met de doeleinden van onze Applicatie. Deze Privacyverklaring is essentieel om vertrouwen en een sterke relatie met onze Gebruikers op te bouwen. We willen jou zo uitgebreid mogelijk informeren over de manier waarop wij jouw persoonlijke data verzamelen en verwerken. Om die reden brengen we jou op de hoogte van de verschillende soorten gegevens die wij verzamelen en verwerken, de omvang van deze gegevensverzameling en –verwerking en de doeleinden voor het verzamelen en verwerken van die gegevens.

DESKDRIVE gebruikt en verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Privacywet en de andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de ‘Privacywet’ betekent een verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Iedere verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Met deze Privacyverklaring wil DESKDRIVE de Gebruiker van onze Diensten wijzen op eventuele verwerkingshandelingen en de rechten van de Gebruiker. Door gebruik te maken van onze Diensten verklaart de Gebruiker dat hij deze Privacyverklaring heeft doorgenomen en dus zijn stilzwijgende toestemming geeft voor het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens in overeenstemming met deze Privacyverklaring.

Het is mogelijk dat ons privacybeleid in de toekomst vatbaar is voor aanpassingen en wijzigingen. Deze zullen duidelijk gemaakt worden in onze Privacyverklaring. De Gebruiker erkent dat het zijn verantwoordelijkheid is om kennis te nemen van iedere wijziging aan dit document. Wij vragen de Gebruiker dan ook deze Privacyverklaring op regelmatige basis te raadplegen.

Heeft u verder nog vragen of opmerkingen betreffende deze Privacyverklaring, aarzel dan niet om ons te contacteren op info@deskdrive.be. Wij stellen uw feedback op prijs!

 1. Wie verwerkt de Persoonsgegevens?

De Applicatie is een initiatief van:

Deskdrive BVBA (hierna DESKDRIVE)

Driehoekstraat 170

2240 Zandhoven

Ondernemingsnummer(BTW-BE) 0644.616.963

E-mail: info@deskdrive.be

Telefoon: +32 (0) 496 25 01 69

 1. Welke gegevens worden verzameld?

DESKDRIVE verzamelt, gebruikt en slaat de volgende gegevens op:

 • Informatie over uw computer (zoals de hardware en software) en over uw bezoeken en het gebruik van onze website (met inbegrip van uw IP-adres, geografische locatie, besturingssysteem en browsertype).

 • Informatie die u aan ons verstrekt met het oog op registratie, wat verplicht is om tot het platform toegang te krijgen. Om te registreren bent u verplicht om ons van volgende persoonlijke gegevens te voorzien: naam, bedrijfsnaam, e-mailadres en het gekozen wachtwoord. Als er een aankoop wordt geplaats bent u verplicht om ons van bijkomstige financiële informatie te voorzien, deze gegevens worden beheerd door onze betalingsdienst.

 • Alle andere informatie die voortvloeit uit communicatie met de gebruiker, zoals vragen, ondersteuning en FAQ.

 • De website verzamelt tevens anonieme (technische) data voor intern gebruik. Zo kan men kennis nemen van het gebruik van de website door de gebruiker. Aangezien deze gegevens niet gebruikt worden om gebruikers te identificeren, vallen zij buiten deze Privacy Statement

 1. Doel van de verwerking?

DESKDRIVE verzamelt jouw persoonsgegevens slechts voor één overkoepelend doel, namelijk iedere Gebruiker van ons Applicatie een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. De verzameling van persoonsgegevens wordt uitgebreider naarmate de Gebruiker intensiever gebruik maakt van het Platform.

Deze gegevensverwerking is dus essentieel voor de werking van het Applicatie en de daarbij horende diensten.
De verwerking gebeurt slechts voor volgende (interne) doeleinden:

 • De Gebruiker toegang verschaffen tot zijn gebruikersprofiel waarmee men aankopen kan stellen op onze webshop.

 • Het aanbieden en verbeteren van onze gepersonaliseerde en algemene dienstverlening; inclusief facturatiedoeleinden, aanbod van informatie, nieuwsbrieven en aanbiedingen die nuttig en/of noodzakelijk zijn voor de Gebruiker, de verkrijging en verwerking van gebruikersbeoordelingen en het verlenen van ondersteuning.

 • Het aanbieden en verbeteren van de aangeleverde producten; persoonsgerichte en specifieke producten aan de hand van geleverde informatie en gegevens.

 • De detectie van en bescherming tegen fraude, fouten en/of criminele gedragingen.

Bij een gebruik van de Diensten van DESKDRIVE worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van ons Applicatie te optimaliseren. Deze gegevens zijn: IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer u gebruik maakt van de Diensten van DESKDRIVE verklaart u zich akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statische doeleinden zoals hierboven omschreven.

De Gebruiker verschaft steeds zelf de persoonsgegevens aan DESKDRIVE en kan op die manier een zekere controle uitoefenen. De persoonsgegevens worden in de eerste plaats enkel verwerkt voor intern gebruik binnen DESKDRIVE. We kunnen u dan ook geruststellen dat persoonsgegevens niet verkocht, doorgegeven of meegedeeld worden aan derde partijen die aan ons verbonden zijn. DESKDRIVE heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden.

 1. Rechten van de Gebruiker?

  1. GARANTIE VAN EEN RECHTMATIGE EN VEILIGE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

DESKDRIVE verwerkt uw persoonsgegevens steeds eerlijk en rechtmatig. Dit houdt de volgende garanties in:

 • Uw persoonsgegevens worden enkel conform de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden van de Verordening verzameld en verwerkt.

 • Uw persoonsgegevens worden enkel verzameld en verwerkt voor zover dit toereikend, ter zake dienend en niet overmatig is.

 • Uw persoonsgegevens worden slechts bewaard zolang dit noodzakelijk is om onze dienst aan te bieden.

De risico’s van een toevallige of ongeoorloofde vernietiging, toevallig verlies, de wijziging van of de toegang tot, of iedere andere niet toegelaten verwerking worden tot een minimum gereduceerd. Bij inbraak in haar informaticasystemen zal DESKDRIVE onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om de schade tot een minimum te beperken.

  1. RECHT OP INZAGE/RECTIFICATIE/WISSEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Indien u uw identiteit bewijst, beschikt u over een recht om van DESKDRIVE uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens. Wanneer DESKDRIVE uw gegevens verwerkt, hebt u bovendien het recht om inzage te verkrijgen van deze persoonsgegevens. U hebt daarbij het recht om informatie te krijgen over de verwerkingsdoeleinden, de categorieën persoonsgegevens die verwerkt worden, de ontvangers van de persoonsgegevens, de criteria om de termijn te bepalen gedurende welke uw persoonsgegevens zullen worden opgeslagen en de rechten die u kunt uit oefenen overeenkomstig de Verordening. Indien u wenst uw recht op inzage te gebruiken, zal DESKDRIVE hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending.

Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen steeds verbeterd of uitgewist worden. Het is aan de Gebruiker om in de eerste plaats zelf onnauwkeurigheden en onvolledigheden aan te passen in het Gebruikersprofiel. U kunt uw recht op verbetering uitoefenen door een aanvullende verklaring te verstrekken aan DESKDRIVE. DESKDRIVE zal hieraan gevolg geven binnen één maand na het ontvangen van de aanvullende verklaring. Het is evenwel mogelijk dat de verwijderde persoonsgegevens nog tijdelijk bewaard worden, zonder zichtbaar te zijn voor de Gebruiker.

U hebt daarenboven het recht om zonder onredelijke vertraging uw persoonsgegevens door ons te laten wissen. U kunt slechts beroep doen op dit recht in de hiernavolgende gevallen:

 • Wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt; of

 • Wanneer u uw toestemming intrekt en geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking; of

 • Wanneer bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking en geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan; of

 • Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt; of

 • Wanneer uw gegevens moeten worden gewist overeenkomstig een wettelijke verplichting.

DESKDRIVE beoordeelt de aanwezigheid van een van de voornoemde gevallen.

  1. RECHT OP BEPERKING VAN/BEZWAAR TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

U heeft het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen:

 • Gedurende de periode die DESKDRIVE nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren, in geval van betwisting; of

 • Wanneer de gegevensverwerking onrechtmatig is en u verzoekt tot een beperking van de verwerking in plaats van het wissen van de persoonsgegevens; of

 • Wanneer DESKDRIVE uw persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden maar u heeft de persoonsgegevens nodig voor een rechtsvordering;

 • Gedurende de periode die DESKDRIVE nodig heeft om de aanwezigheid van de gronden voor het wissen van persoonsgegevens te beoordelen.

U heeft bovendien te allen tijde het recht om vanwege de met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u wenst uw recht uit te oefenen, zal DESKDRIVE hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via info@deskdrive.be

  1. RECHT OP GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID

U heeft het recht om de aan DESKDRIVE verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heeft u het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens louter rust op uw toestemming.

Indien u wenst uw recht uit te oefenen, zal DESKDRIVE hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via info@deskdrive.be

  1. RECHT OP HET INTREKKEN VAN MIJN TOESTEMMING/RECHT OM KLACHT IN TE DIENEN

U heeft het recht om te allen tijde uw toestemming in te trekken. Daarnaast heeft u het recht om klacht in te dienen betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens door DESKDRIVE bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Indien u wenst uw recht uit te oefenen, zal DESKDRIVE hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via info@deskdrive.be

 

© 2017 deJuristen ICT-recht & intellectuele eigendom (http://www.ictrecht.be). Op de aangeboden informatie (algemene voorwaarden, privacyverklaring en disclaimer) rust van rechtswege auteursrecht, zodat de informatie niet mag worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van deJuristen (contact@dejuristen.be). Alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden.

Op al onze opdrachten en offertes zijn onze Algemene Voorwaarden integraal van toepassing..
www.dejuristen.be • contact@dejuristen.be

× Chat met ons