+32 3 369 39 70 vicky@deskdrive.com

Privacyverklaring

 

1 Waarom deze Privacyverklaring?
DESKDRIVE hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Wij gebruiken en verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de privacywetgeving en de andere relevante vigerende wettelijke voorschriften, waaronder ook de EU-U.S. Privacy Shield van 12 juli 2016.
Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de ‘Privacywet’ betekent een verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Iedere verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.
Met deze Privacyverklaring willen wij de Gebruiker van onze website wijzen op eventuele verwerkingshandelingen en de rechten van de Gebruiker. Door gebruik te maken van onze website verklaart de bezoeker zijn stilzwijgende toestemming te geven voor mogelijke verwerkingshandelingen.
Het is mogelijk dat ons privacybeleid in de toekomst vatbaar is voor aanpassingen en wijzigingen. Deze zullen duidelijk gemaakt worden in de Privacyverklaring. Het is dan ook aan de Gebruiker om op regelmatige basis kennis te nemen van dit document. Iedere substantiële wijziging zal steeds duidelijk gecommuniceerd worden.

2 Wie verwerkt de Persoonsgegevens?
De website www.deskdrive.com is een initiatief van:

Deskdrive BVBA (hierna DESKDRIVE)
Driehoekstraat 170
2240 Zandhoven
Ondernemingsnummer(BTW-BE) 0644.616.963

E-mail: info@deskdrive.be
Telefoon: +32 (0) 496 25 01 69

 

3 Doel van de verwerking?
DESKDRIVE verzamelt jouw persoonsgegevens slechts voor één overkoepelend doel, namelijk iedere Gebruiker van onze website een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. De verzameling van persoonsgegevens wordt uitgebreider naarmate de Gebruiker intensiever gebruik maakt van de website en ons contactformulier.
Deze gegevensverwerking is dus essentieel voor de werking van de website en de daarbij horende diensten.
De verwerking gebeurt slechts voor interne doeleinden zoals bijvoorbeeld de detectie van en bescherming tegen fraude, fouten en/of criminele gedragingen.
Bij een bezoek aan de website van DESKDRIVE worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van onze website te optimaliseren. Deze gegevens zijn:
IP- adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer u de website van DESKDRIVE bezoekt, verklaart u zich akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statische doeleinden zoals hierboven omschreven.
De Gebruiker verstrekt steeds zelf de persoonsgegevens aan DESKDRIVE en kan op die manier een zekere controle uitoefenen. Indien bepaalde gegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, behoudt DESKDRIVE zich het recht voor bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen.
De persoonsgegevens worden in de eerste plaats enkel verwerkt voor intern gebruik binnen DESKDRIVE. We kunnen u dan ook geruststellen dat persoonsgegevens niet verkocht, doorgegeven of meegedeeld worden aan derde partijen die aan ons verbonden zijn. DESKDRIVE heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden.
4 Wij gebruiken ook cookies!
Tijdens een bezoek aan deze site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Cookies helpen ons om uw bezoek aan de website te optimaliseren, om technische keuzes te herinneren (bijvoorbeeld een taalkeuze, een nieuwsbrief, et cetera), en om u meer relevante diensten en aanbiedingen te tonen.
Als je de website van DESKDRIVE wil consulteren, is het aan te raden dat je cookies ingeschakeld hebt. Echter, als je dit liever niet wenst, ben je vrij om de cookies uit te schakelen via uw browserinstellingen. Dit kan via volgende manieren:
Bij browser – Microsoft Internet Explorer
• In Internet Explorer, klik op ‘Internetopties’ in het menu ‘Extra’.
• Op het tabblad ‘Privacy’, verplaats de instellingen- schuifknop naar ‘laag’ of ‘accepteer alle cookies’ (instelling boven ‘medium’ schakelt cookies uit).
• Klik op ‘OK’.
Bij browser – Mozilla Firefox
• Klik op ‘Firefox’ in de linkerbovenhoek van je browser en klik vervolgens op ‘Opties’.
• Op het tabblad ‘Privacy’ , zorg ervoor dat de ‘Websites laten weten dat ik niet gevolgd wil worden’ niet is aangevinkt.
• Klik op ‘OK’.
Bij browser – Google Chrome
• Klik op ‘Extra’ bovenaan in uw browservenster en kies ‘Opties’.
• Klik op de ‘Under the Hood’ tab, zoek het gedeelte ‘Privacy’ en selecteer de knop ‘Content settings’.
• Selecteer nu ‘Allow local data to be set’.
Bij browser – Safari
• Kies ‘Voorkeuren’ in het taakmenu. (Het taakmenu bevindt zich rechtsboven in het Safari-venster en ziet eruit als een tandwiel of klik op ‘Safari’ in het uitgebreide taakmenu.)
• Klik op het Privacy tabblad. Zoek de sectie genaamd ‘Cookies en andere websitegegevens’
• Bevestig de transactie en wacht op de bevestiging dat alle cookies zijn verwijderd.
Of raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.
5 Rechten van de gebruiker?
5.1 GARANTIE VAN EEN RECHTMATIGE EN VEILIGE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS
DESKDRIVE verwerkt uw persoonsgegevens steeds eerlijk en rechtmatig. Dit houdt de volgende garanties in:
• Uw persoonsgegevens worden enkel conform de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden van de Verordening verzameld en verwerkt.
• Uw persoonsgegevens worden enkel verzameld en verwerkt voor zover dit toereikend, ter zake dienend en niet overmatig is.
• Uw persoonsgegevens worden slechts bewaard zolang dit noodzakelijk is om onze dienst aan te bieden.
De risico’s van een toevallige of ongeoorloofde vernietiging, toevallig verlies, de wijziging van of de toegang tot, of iedere andere niet toegelaten verwerking worden tot een minimum gereduceerd. Bij inbraak in haar informaticasystemen zal DESKDRIVE onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om de schade tot een minimum te beperken.
5.2 RECHT OP INZAGE/RECTIFICATIE/WISSEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS
Indien u uw identiteit bewijst, beschikt u over een recht om van DESKDRIVE uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens. Wanneer DESKDRIVE uw gegevens verwerkt, hebt u bovendien het recht om inzage te verkrijgen van deze persoonsgegevens. U hebt daarbij het recht om informatie te krijgen over de verwerkingsdoeleinden, de categorieën persoonsgegevens die verwerkt worden, de ontvangers van de persoonsgegevens, de criteria om de termijn te bepalen gedurende welke uw persoonsgegevens zullen worden opgeslagen en de rechten die u kunt uit oefenen overeenkomstig de Verordening. Indien u wenst uw recht op inzage te gebruiken, zal DESKDRIVE hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending.
Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen steeds verbeterd of uitgewist worden. Het is aan de Gebruiker om in de eerste plaats zelf onnauwkeurigheden en onvolledigheden aan te passen in het Gebruikersprofiel. U kunt uw recht op verbetering uitoefenen door een aanvullende verklaring te verstrekken aan DESKDRIVE. DESKDRIVE zal hieraan gevolg geven binnen één maand na het ontvangen van de aanvullende verklaring. Het is evenwel mogelijk dat de verwijderde persoonsgegevens nog tijdelijk bewaard worden, zonder zichtbaar te zijn voor de Gebruiker.
U hebt daarenboven het recht om zonder onredelijke vertraging uw persoonsgegevens door ons te laten wissen. U kunt slechts beroep doen op dit recht in de hiernavolgende gevallen:
• Wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt; of
• Wanneer u uw toestemming intrekt en geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking; of
• Wanneer bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking en geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan; of
• Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt; of
• Wanneer uw gegevens moeten worden gewist overeenkomstig een wettelijke verplichting.
DESKDRIVE beoordeelt de aanwezigheid van een van de voornoemde gevallen.
5.3 RECHT OP BEPERKING VAN/BEZWAAR TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS
U heeft het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen:
• Gedurende de periode die DESKDRIVE nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren, in geval van betwisting; of
• Wanneer de gegevensverwerking onrechtmatig is en u verzoekt tot een beperking van de verwerking in plaats van het wissen van de persoonsgegevens; of
• Wanneer DESKDRIVE uw persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden maar u heeft de persoonsgegevens nodig voor een rechtsvordering;
• Gedurende de periode die DESKDRIVE nodig heeft om de aanwezigheid van de gronden voor het wissen van persoonsgegevens te beoordelen.
U heeft bovendien te allen tijde het recht om vanwege de met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u wenst uw recht uit te oefenen, zal DESKDRIVE hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via info@deskdrive.be.
5.4 RECHT OP GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID
U heeft het recht om de aan DESKDRIVE verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heeft u het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens louter rust op uw toestemming.
Indien u wenst uw recht uit te oefenen, zal DESKDRIVE hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via info@deskdrive.be.
5.5 RECHT OP HET INTREKKEN VAN MIJN TOESTEMMING/RECHT OM KLACHT IN TE DIENEN
U heeft het recht om te allen tijde uw toestemming in te trekken. Daarnaast heeft u het recht om klacht in te dienen betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens door DESKDRIVE bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.
Indien u wenst uw recht uit te oefenen, zal DESKDRIVE hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via info@deskdrive.be.

 

 

Gebruik van Google API Services door DeskDrive

Voor gebruikers die aanmelden via Google maakt DeskDrive gebruik van de Google API Services.

Volgende Google API Services worden gebruikt door DeskDrive:

6. Google Drive Services:

Via deze services beheert en gebruiker in DeskDrive zijn documenten, fotos, pdf-en, … die behoren bij de account van de gebruiker.

Document die opgeladen worden in DeskDrive worden via deze services weggeschreven op de Google Drive van de gebruiker.

Documenten die reeds werden opgeladen in DeskDrive kunnen worden geraadpleegd in DeskDrive via de Google Drive services.

Voor documenten die de gebruiker wil delen met andere partijen (bv offertes, facturen, …) worden de rechten voor het delen van deze document aangepast door DeskDrive via de Google Drive services.

Documenten die de gebruiker in DeskDrive verwijdert worden via de Goolge Drive servies verwijderd op de Google Drive van de gebruiker.

Voor het synchroniseren van documenten in DeskDrive en Google Drive wordt in DeskDrive de unieke Google Id van het document bijgehouden. Daarnaast wordt ook de url waarmee het document kan gedownload worden bijgehouden in DeskDrive.

6.2 Google Mail Services

Via deze services kan een gebruiker in DeskDrive zijn mails lezen, schrijven en verwijderen.

De ongelezen mails van de gebruiker zijn te raadplegen op het dashboard van de gebruiker, ze worden ingelezen vanuit de gebruiker zijn inbox via de Google Mail Services. Deze mails worden vervolgens in DeskDrive verrijkt met meta data om snel te kunnen zien tot welk project, order, offerte deze mail behoort in DeskDrive.

In DeskDrive kan een mail verzonden worden vanuit een offerte, order, factuur, … hierbij wordt er gebruik gemaakt van mail templates die de nodige gegevens al automatisch gaan invullen in de mail (vb factuurnummer, offerte datum, …). Nadat deze gegevens zijn ingevuld kan de gebruiker de inhoud van de mail nog aanpassen en eventueel bijlages toevoegen. Vervolgens stuurt DeskDrive de mail door via de Google Mail Services.

Vanuit DeskDrive kan een gebruiker een mail in zijn inbox markeren als gelezen of verwijderen. DeskDrive maakt hiervoor gebruik van de Google Mail Services voor het aanpassen van de labels van de mail.

Indien de mail gearchiveerd werd in DeskDrive dan wordt ook de uniek Google mail Id in DeskDrive bijgehouden om later de mail terug te kunnen ophalen. De gebruiker kan zelf kiezen of een mail wordt gearchiveerd in DeskDrive of niet.

 

6.3 Google Calendar Services

Via deze services kan een gebruiker zijn kalenders, of kalenders die met hem worden gedeeld aanpassen vanuit DeskDrive. Op deze manier kunnen er vanuit DeskDrive taken worden aangemaakt die synchronizen met de Google Calendar van de gebruik.

Via de Google Calendar Services wordt ook de agenda van de gebruiker uitgelezen in DeskDrive om te zien of de gebruiker nog vrij is voor het moment dat hij de taak wil inplannen in DeskDrive.

In DeskDrive wordt voor taken die ingepland zijn in de Google Calendar de unieke Google Id bijgehouden om de afspraak op een later tijdstip te kunnen updaten (vb verschuiven naar een andere datum)

6.4 Door DeskDrive worden enkel de unieke Google Id’s van mails, documenten en events (in kalender) bijgehouden om hierna later te kunnen refereren.

De eigenlijke gegevens (vb documenten) worden niet bijgehouden maar staan op de Google Drive / Calendar / Mailbox van de gebruiker.

6.5 Als een gebruiker aanmeldt via Google in DeskDrive dan krijgt hij van Google een unieke accessToken om zijn gegevens bij Google te raadplegen via DeskDrive. Deze accessToken vervalt binnen een uur. Aangezien een gebruiker in DeskDrive langer dan een uur kan aangemeld zijn wordt er gebruik gemaakt van een refreshToken die ge encrypteerd wordt bijgehouden in DeskDrive. Via deze refreshToken kan er automatisch een nieuwe accessToken worden aangevraagd bij Google zonder dat de gebruiker moet aan- en afmelden.

× Chat met ons